Tiraj Rapid: yon mak ke tout moun an Ayiti konnen - Lotto.ht (2024)

Lotri te parèt depi plizyè santèn lane de sa, li te deja la nan tan lontan. Jodi a, yo toujou poko ka etabli si kreyatè orijinal lotri a te Chinwa oswa moun peyi Lejip. Fonksyon lotri a chanje avèk ane yo: li te genyen premyèman entansyon pou finanse konstriksyon piramid moun peyi Lejip yo, aprè li te konn finanse lagè, epi finalman amizman. Sèjousi, anpil moun itilize lotri pou santi adrenalin ak gwo frison. Pou anpil nan yo, lotri yo se yon pasyon ak yon pati esansyèl nan lavi yo. Lotri an Ayiti prezante tou yon opòtinite pou jwenn lajan pou ou ka amelyore sitiyasyon finansye ou ak fè lavi ou pi byen, pi fasil epi pi an sekirite.

Yon konpayi ke chak Ayisyen konnen, menm si yo pa jwe lotri, se Tiraj Rapid. Kisa konpayi sa ap fè? Èske ou ka fè l' konfyans? Kisa mwen ta dwe konnen sou Tiraj Rapid? Ki pi bon altènativ pou mak ayisyen sa a?

Tiraj Rapid: enfòmasyon jeneral

Tiraj Rapid se yon mak ki gen domèn entènèt li ki te anrejistre nan kòmansman 2016. Paj ofisyèl fanatik mak la sou Facebook te lanse tou nan kòmansman 2016 e depi lè sa a li te rasanble anviwon 14,000 moun k'ap suiv li. Gwo popilarite mak Tiraj Rapid la an Ayiti pwouve avèk estatistik yo sou kantiye mwayèn rechèch chak mwa pou ekspresyon "Tiraj Rapid" nan motè rechèch Google la.

Pwopriyetè mak Tiraj Rapid la se DMS Ayiti, ki baze nan Pòtoprens, Ayiti.

Aktivite Tiraj Rapid yo

Tiraj Rapid anonse sou paj fanatik li yo ke li ofri sèvis li bay Ayisyen ak dyaspora li a nan 35 peyi. Daprè enfòmasyon ki disponib nan deskripsyon pwofil la sou Facebook, nou ka konkli ke mak la patisipe nan acha tikè lotri ayisyen an pou jwèt ki gen rezilta yo baze sou tiraj lotri ofisyèl New York la, pa egzanp jwèt yo ofri nan konpayi ayisyen Lesly Center.

Moun ki enterese patisipe nan lotri nasyonal Ayiti a ka kontakte Tiraj Rapid epi achte tikè lotri menm si yo rete aletranje, pa egzanp Ozetazini oswa Kanada.

Jwè ayisyen yo ka achte tikè lotri US Powerball ak Mega Millions tou nan Tiraj Rapid, pou yo ka patisipe nan tiraj pou pi gwo djakpot nan mond lan.

Yon pati nan aktivite Tiraj Rapid la se bay jwè yo yon prediksyon peye nimewo yo ki ka sòti nan tiraj lotri yo.

Tiraj Rapid responsab tou pou bay rezilta tiraj lotri New York aktyèl yo. Sa a se yon repons a atant jwè yo ki, non selman gen posibilite pou achte tikè lotri, men ki vle gen aksè fasil a rezilta tiraj nan lotri yo pi renmen an. Mak Tiraj Rapid la pibliye rezilta lotri midi oswa aswè yo sou sit entènèt li ak sou pwofil medya sosyal li yo.

Avi Tiraj Rapid yo

Ou ka jwenn avi kliyan yo pataje le w'ap analize paj Facebook mak la. Tiraj Rapid te yon nòt 3.9 sou 5 pwen ki baze sou 175 avi. Malerezman, akoz kòmantè nan revize yo, li difisil pou evalye vrè efikasite ak bon jan kalite sèvis kliyan Tiraj Rapid.

Tiraj Rapid kounye a

Nan moman n'ap ekri atik sa a, domèn entènèt mak Tiraj Rapid la voye w nan paj Wikipedia an anglè ki konsakre pou enfòmasyon sou Ayiti.

Paj Facebook la sanble neglije, paske dènye piblikasyon sou lotri ak aktivite Rapid Tiraj yo te pibliye nan mwa avril, sa fè kèk mwa. W'ap pèdi tan w si ou al fè rechèch entènèt pou dènye enfòmasyon sou mak Tiraj Rapid la.

Rezilta ki anwo yo montre ke aktivite yo nan Tiraj Rapid te kanpe e ke li difisil kounye a pou konsidere mak sa a kòm serye epi diy de konfyans. Nou pa konnen si mak la pral rekòmanse aktivite li yo ak si li pral rebati pozisyon li nan mond lotri ayisyen an. Pi bon solisyon an nan moman sa a se chèche yon altènativ a Tiraj Rapid: yon mak ou ka fè konfyans epi pou ou ka jwe pi gwo lotri yo an Ayiti ak pi gwo pri yo nan jwèt la.

Pi bon altènativ a Tiraj Rapid

Si ou ap chèche yon konpayi serye pou ka pran mond lotri ayisyen an epi touche lajan ki pral fè rèv ou vin reyalite ak amelyore estati materyèl ou: nou gen yon gwo altènatif a Tiraj Rapid pou ou. Loto Ayiti se yon nouvo mak k ap grandi rapidman epi ki fonksyone anba yon akò ak yon lisans li resevwa nan men gouvènman ayisyen an. Granmèsi eksperyans li te akimile nan ane sa yo nan lòt pwojè ki gen rapò ak jwèt aza, Loto Ayiti ka ofri fanatik lotri ayisyen yo solisyon ki pi enteresan yo, pi bon lotri yo ak pi gwo prim yo, ki plizyè fwa pi wo pase prim ki ka genyen nan lòt lotri ki disponib nan peyi nou an.

Lotto.HT kounye a ofri 2 lotri: World Million ak GG World Keno. Nan yon tan ki pa two long, nou gen plan entwodwi plis jwèt, kote Ayisyen ka pran plezi yo epi touche lajan ki pral pèmèt yo rezoud pwoblèm finansye yo oswa reyalize rèv yo.

Lotri GG World Keno a enspire l' de youn nan lotri ki pi ansyen nan mond lan, Keno. Nan vèsyon ayisyen Keno a, jwè a chwazi 1 a 10 nimewo epi li deside pou ki paryaj li vle jwe: soti nan 1 rive nan 10. Si jwè a chwazi 10 nimewo ak yon paryaj 10, epi yo chak nimewo li yo soti, jwè a ka touche jiska 25,000,000 HTG. Tiraj GG World Keno a fèt chak 4 minit, 24 èdtan nan yon jounen.

Lotri GG World Million an se yon jwèt kote jwè a chwazi 5 nimewo prensipal ak 2 nimewo anplis. Si rezilta tiraj lotri Loto Ayiti a vin nimewo chansli: li ranpòte jackot la, ki vo omwen 92,000,000 HTG. Jackot la nan lotri sa a ogmante chak fwa pa gen okenn jwè ki chwazi kòrèkteman tout nimewo yo nan yon tiraj. Nimewo chans yo tire chak madi ak vandredi.

Èske ou ka reziste avek kalite prim sa yo? Si ou vle yon fòtin reyèl tonbe nan men ou epi chanje lavi ou: enskri sou sit entènèt nou an epi jwe Loto Ayiti sou entènèt. Ou ka vizite youn nan ajan lotri ayisyen otorize nou yo: ou pral jwenn yo nan pi gwo vil yo, e byento menm nan vil ki pi piti yo an Ayiti.

Tiraj Rapid: yon mak ke tout moun an Ayiti konnen - Lotto.ht (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 6473

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.